Naše
pravidla?

Každý klient provozovatele se zavazuje dodržovat tento provozní řád, což stvrzuje svým podpisem při předání klíčů k předmětnému apartmánu.

 1. Při předání/převzetí klíčů od apartmánu se klient zavazuje složit v hotovosti vratnou kauci ve výši 100-. V případě, že nebude kauce zaplacena může být předání apartmán odepřeno.
 2. Klient je zodpovědný za správnost za daných osobních údajů při převzetí objednaného apartmánu.
 3. Odjezd klienta bude uskutečněn nejpozději do 10:00 hod. posledního dne příslušného pobytu. Apartmán klient předá zpět ve stavu, v jakém ho převzal. Závěrečný úklid zajišťuje provozovatel na náklady klienta.
 4. V rámci každého předání/převzetí klient společně se zástupcem provozovatele Zkontrolují apartmán, předají si klíče a zúčtují vratnou kauci.
 5. V době od 22:00 až 7:00 je klient povinen dodržovat noční klid. I mimo tyto hodiny se klient zavazuje k vstřícnému a bezkonfliktnímu chování směrem k ostatním uživatelům objektu.
 6. Klient se zavazuje: – chovat ohleduplně k vybavení apartmánu a dodržovat v něm čistotu a pořádek.
 • Neplýtvat zbytečně el. Energií, teplou vodu, topení (zavírat okna apartmánu v době nepřítomnosti apod.)
 • Třídit odpad na platy, papír, sklo, bio odpad, nápojové kartony a smíšený odpad
 • Nemanipulovat s nastavením vybavení apartmánu zejména pak s televizí a jejím příslušenstvím, wifi routerem a vysoušeči bot.
 • Dodržovat zákaz kouření ve všech apartmánech. V případě porušení tohoto zákazu se klient zavazuje uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 100 EUR.
 1. Zvířata nejsou v celém objektu povolena.
 2. Apartmán může klient obsadit maximálně takovým počtem osob, který je pro konkrétní apartmán uveden na webových stránkách provozovatele.
 3. Klient je zodpovědný za všechny jím, nebo jeho doprovodnými osobami způsobeny škody. To stejné platí, jestliže provozovateli vznikne škoda v důsledku nemožnosti předání apartmánu pro navazující pobyt v apartmánu z důvodů na straně klienta či doprovodných osob.
 4. Klient se zavazuje všechny vzniklé škody neprodleně nahlásit zástupci provozovatele. Veškeré škody, za který je klient odpovědný je klient povinen uhradit provozovateli v plné výši nejpozději poslední den pobytu.
 5. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré škody a smluvní pokuty mohou být provozovatelem zúčtovány z vratné kauce.
 6. Je zakázáno vynášet jakékoliv zařízení nebo inventář z jednotlivých apartmánů mimo objekt. Současně je zakázáno jakékoliv přemisťování nábytku či vybavení apartmánu.
 7. V apartmánech je přísný zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů, tj. zejména vařičů, varných konvic, vysoušečů bot.
 8. Klient se současně zavazuje s tímto provozním řádem dodržovat i domovní řád objektu. Domovní řád objektu v českém jazyce je k dispozici v brožuře na každém apartmánu.
 9. Pro zajištění vašich potřeb jsme vám k dispozici na tel čísle 602 10 90 58.

Už víte, jak to je u nás s řádem? Výtečně!